Elsitas software

Word u een teamlid van ELSITAS™ ?


Overgewicht en obesitas hebben het niveau van een epidemie bereikt !


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat het aantal zwaarlijvige kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd op 43 miljoen !
Tussen 9 en 12 jaar is 1 kind op 5 té zwaar. Deze cijfers blijven stijgen. Ze zijn verontrustend omdat kinderen met overgewicht het
risico lopen om op volwassen leeftijd obees en chronisch ziek te worden. Als daar niet dringend iets aan gedaan wordt, dan zullen
overgewicht en alle ziekten die ermee gepaard gaan, een grotere financiële last voor de maatschappij worden dan de vergrijzing.
Wetenschappelijk onderzoek toont eveneens aan dat de problematiek sterk wordt onderschat door zorgverstrekkers en de
WHO waarschuwt voor het al te veel normaliseren van de toestand.


Beiden vormen, zowel overgewicht als obesitas zijn een bedreiging voor de gezondheid van het kind. Het treft trouwens ook
kinderen van alle socio-economische achtergronden! Obesitas betekent chronisch ziek zijn. Een chronische ziekte behandelen duurt
lang. Je hebt je hele leven opvolging nodig met het risico om te hervallen. Overgewicht is geen chronische ziekte en meestal niet
levensbedreigend. Bij NIET behandelen is de kans wel groot dat het zal leiden tot obesitas. Bovendien leidt overgewicht op langere
termijn ook tot allerlei andere klachten (hartklachten, gewrichtsproblemen…). Hoe vroeger de behandeling, hoe meer kans tot het
verdwijnen van overgewicht en de gezondheidsproblemen daaraan verbonden.


Vaak is de oorzaak van overgewicht een geheel van factoren door een verkeerde levensstijl. Levensstijl wordt in de eerste plaats
bepaald door kennis en informatie. Maar veel mensen kennen de impact op het lichaam niet van een ongezonde levensstijl. Of ze zijn
er zich niet van bewust. Indien men niet bewust wordt gemaakt van deze aspecten, professioneel begeleid wordt in een
veranderingsproces, worden obese kinderen kansarm en sterk beperkt in hun toekomst.
De aanpak van obesitas en overgewicht is een complexe materie. Vanuit mijn opleidingen, beroepservaring en literatuurstudies
ontwikkelde ik uiteindelijk de behandelmethode : ‘Het komt dik in orde™’:


‘Het komt dik in orde™’ is een dynamisch traject van wekelijkse therapiemomenten met diverse therapeuten verspreid over 1 jaar.
Het kind gebruikt een gestandaardiseerd werkboek. Bij de begeleiding stemmen therapeuten en gezin zich efficiënt op elkaar af,
zodat het kind samen met zijn leefomgeving duurzame veranderingen in zijn leefgewoonten bereikt. Er is betrokkenheid in het
verhaal van elk individu met zijn persoonlijke context rond gezondheid, voeding en beweging. Het effect van de behandeling werd
gemeten en is evidence based succesvol gebleken. Vooral op hetzelfde moment verschillende disciplines aanbieden, geeft kans op
langdurig effect. Deeltherapieën in sequentie aanbieden daarentegen zijn minder efficiënt gebleken.


Onderzoek toont aan dat verschillende behandelingen van overgewicht en obesitas niet uniform zijn en onvoldoende grootschalig
kunnen worden toegepast. Dit is zeer beperkend voor wetenschappelijk onderzoek. Zelf heb ik ervaren dat multidisciplinair en
transdisciplinair behandelen zeer tijdrovend is, duur voor de therapeut en praktisch zeer moeilijk realiseerbaar. Om dit op te lossen en
toch tegemoet te komen aan de noodzaak van intensief samenwerken, ontwikkelde ik een zeer veilige en heel gebruiksvriendelijke
software : ELSITAS™ :

Schermafbeelding 2016 12 01 Om 09.32.50


De therapeuten kunnen via ‘het komt dik in orde dossier’ van Elsitas optimaal met elkaar samenwerken en communiceren.
Het kost de therapeut geen geld. Het vraagt voor elk contactmoment tussen therapeut en patiënt maximum 5 minuten
administratie omdat er informatieplicht is. Door het leesrecht van elke therapeut, zijn op een jaar tijd 900 geordende
parameters beschikbaar. Door de voorspelbaarheid van het behandeltraject is er enkel communicatie nodig over
bijzonderheden en abnormaliteiten. Dit vereenvoudigt samenwerking en verhoogt efficiëntie van behandelen. De communicatie is met andere woorden veilig, transparant en efficiënt.

Het komt dik in orde™ heeft een vaste flow van contactmomenten met therapeuten uit verschillende disciplines. Elk contactmoment in de flow heeft een omschreven en vast bepaald leerdoel gekoppeld aan de competenties van de therapeut. Deze worden dankzij de flow vastgelegd en gestructureerd geëvalueerd door de desbetreffende therapeut zelf. Dit gebeurt door een korte set van meetbare vragen.


Dankzij het feit dat de software aan de therapeuten gratis wordt aangeboden en de flow met vragen ook inhoudelijk voorspelbaar vastligt, kan u zelf bepalen of u 1 of meerdere kinderen via dit traject behandelt. Er is geen grote opleiding vereist, geen enkele therapeut van een andere discipline kan uw competenties beïnvloeden en u weet zeker alle nodige informatie van anderen tijdig te kunnen raadplegen.

Als arts bijvoorbeeld, heeft u, in de loop van het jaar, per kind 15 minuten tijd om informatie naar andere zorgverstrekkers te verzenden. In ruil krijgt u de kans om gratis en veilig informatie van teamleden te lezen waar meer dan 5 uur werk aan besteed is.

Innovatie, transparante veilige communicatie en efficiëntie zijn sleutelwoorden in dit dynamisch proces voor gezondheid en preventie. Het project is wetenschappelijk onderbouwd, heeft een octrooi, en wordt ondersteund door AG verzekeringen, de overheid ICT, en sociale organisaties.

Award Gezond